long-covid-picture.png

Ilustrácia: Barbara Melville-Jóhannesson, Ako by ste opísali skúsenosť s #LongCovid jedným slovom?

 

Od začiatku pandémie počúvame, že Covid-19 má dve tváre – buď zabíja  alebo prebieha ako choroba s miernymi symptómami. Jeho obeťami sú starí a chorí. Mladí, aktívni a zdraví sa ho obávať nemusia. 

Pre tzv. long-haulers (osoby s dlhodobými ťažkosťami po prekonaní Covid-19) je však toto zjednodušenie veľmi mätúce. Mnohí z nich boli pred chorobou aktívni športovci, bežci polmaratónov, venovali sa turistike, jóge a teraz majú problém prejsť na koniec ulice. Väčšinou ani neboli dostatočne chorí na to, aby ich otestovali alebo prijali do nemocnice. Podľa výskumu vedeného samotnými long-haulers, zo skupiny 640 pacientov s dlhodobými symptómami malo len 23,1% pozitívny PCR test, 27,5% negatívny a ostatní neboli testovaní vôbec.(1) 

„#COVID19 can be really bad news even for younger people with no underlying conditions. Many don’t achieve full recovery months after infection with serious effects on their quality of life. “ Nishreen Alwan

 

Definícia

Zatiaľ jednotná definícia neexistuje. Zdá sa, že dlohodobý Covid-19 (“long covid”) je multisystémové ochorenie, ktoré nastupuje po relatívne miernych úvodných príznakoch pravdepodobnej koronavírusovej infekcie. Charakterizuje ho nešpecifický klinický obraz, dominantnými prejavmi sú extrémna únava a dyspnoe. Symptómy pretrvávajú viac ako 12 týždňov. Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho pacientov nebolo testovaných, ako aj pre možnosť falošne negatívnych výsledkov, pozitívny test na covid-19 nie je podmienkou. (2)

Symptómy 

Najčastejšie je to únava, dyspnoe, kašeľ, zvýšená teplota. Pretrvávajú dlhodobo, môžu relapsovať a remitovať. Ďalej sa vyskytuje bolesť na hrudníku, bolesti hlavy, neurokognitívne poruchy, bolesti svalov, tráviace ťažkosti,  exantém, zhoršená kontrola  diabetes mellitus, tremboembolické komplikácie, depresia a iné psychické poruchy. 

“My Surgeon husband being one of them; 36, runner, swimmer, cyclist, climber, skier, trekker…now suffering fatigue,headaches,blurred vision,muscle pain, clotting,shortness of breath.Will not rtn to work this year.” F. Goral-Reyes

 

Ako často sa dlhodobý Covid vyskytuje?

Presný výskyt nie je známy. Približne 10% nehospitalizovaných pacientov s miernymi príznakmi infekcie udáva symptómy trvajúce viac ako 4 týždne. (3) Podľa CDC u tretiny pozitívnych ľudí pretrvávajú symptómy viac ako 3 týždne. (4) Až 52% nehospitalizovaných pacientov udáva závislosť na pomoci druhej osoby, v porovnaní so 7% pred ochorením. (5)  

Čo sa týka hospitalizovaných pacientov, podľa ešte nepublikovaného článku až 74% udáva napriek normálnemu laboratórnemu, RTG a spirometrickému nálezu pretrvávanie výraznej slabosti a ťažkosti s dýchaním ešte 12 týždňov po prepustení. (6)

“It´s morbidity, not just mortality”

“Death & ICU admission are not the only bad outcomes in a 2nd wave. There’s the so-called mild covid resulting in 1000s of previously healthy folk not able to self-care, care for others, do daily activities & work for months. An issue that can no longer be ignored.” Nishreen Alwan

 

Aká je patogenéza a liečba? 

Jedným slovom: nejasná. Aby sa mohlo pokročiť vo výskume, je dôležité, aby rozhodujúce inštitúcie a lekári uznali jeho existenciu.  

Pacienti s dlhodobým ochorením Covid vzhľadom na diskrepanciu medzi objektívnym nálezom a subjektívnymi ťažkosťami zažívajú už niekoľko mesiacov nepochopenie, zľahčovanie príznakov, označovanie za hypochondrov, žiaľ aj od svojich ošetrujúcich lekárov.  Veľkosť a samotná existencia problému sa odhalila až aktivitou pacientskych skupín, následne upútal pozornosť médií a zdravotníkov.

Postupne dlhodobý priebeh zaregistrovalo WHO, CDC, Britská imunologická spoločnosť (7), dlhodobé následky Covid popisuje aj NHS. (3)

Veľkú zásluhu na medializácii problému mal infektológ Paul Garner, spoluzakladateľ databázy Cochrane a epidemiologička Nisreen Alwan, ktorí dlhodobý Covid doteraz zažívajú. Nishreen Alwan apeluje na potrebu získavania údajov o následkoch a pretrvávaní choroby, nie len kvôli podpore samotných pacientov, ale aj kvôli redefinícii skutočného rozsahu pandémie. (8) Symptómy, ktoré trvajú niekoľko týždňov a výrazne oslabujú bežné fungovanie človeka by sa podľa nej nemali nazývať miernymi. (9) Dana Yelin sa snaží sumarizovať, ako pristúpiť k výskumu. (10) Veľkým prínosom bol aj webinár BMJ určený najmä lekárom primárnej starostlivosti, kde sa účastníci snažili zadefinovať, čo znamená dlhodobý/postakútny Covid, aké dáta je potrebné zbierať, aká je jeho patofyziológia a najmä terapeutický menežment. Skonštatovali, že je síce pekné, že prebiehajú rôzne štúdie, ale títo pacienti sú tu a potrebujú vhodný prístup už teraz.  (11)

Patogenéza 

Predpokladá sa pretrvávajúca virémia pri slabej alebo chýbajúcej protilátkovej odpovedi, relaps alebo reinfekcia, zápalová alebo iná imunologická reakcia. Takisto sa uvažuje o psychických faktoroch, ako napríklad posttraumatický  stres. (2) Z pozorovaní skupiny long-haulers sa zdá, že posttraumatický stres majú pacienti skôr z popierania existencie ich ťažkostí lekárom. 

3 levels of anxiety for #LongHaulers:

 1. Anxiety about pushing it too far in their daily activities & crashing 
 2. Anxiety about exposure to covid again having had it badly 1st time (re-infection?)
 3. Anxiety about not being believed & getting labelled with anxiety!

 

„I’m a clinical psychologist, and this is not anxiety,“ she said. „If doctors just say ‚We don’t know,‘ it’s better than saying Covid symptoms only last two weeks.“ Lucy Gahan

 

Boli publikované viaceré štúdie, ktoré poukazujú na pretrvávajúce zápalové poškodenie myokardu. MR vyšetrením u 100 pacientov, ktorí nedávno prekonali koronavírusovú infekciu, bolo v 78% dokázané postihnutie srdcového svalu, v 60% pretrvávajúci zápal myokardu. Tieto nálezy nemali súvislosť s predchádzajúcimi chorobami, intenzitou a priebehom akútnej infekcie, ani s časom od úvodnej diagnózy. (12) Takisto sa podarilo preukázať myokarditídu u 15% mladých atlétov, ktorí mali asymptomatický alebo oliosymptomatický priebeh ochorenia. (13) 

 

“I don’t support using the term „Post Covid Syndrome“ to describe prolonged #COVID19 symptoms because it assumes a certain mechanism which is premature. I prefer the non-specific #LongCovid as it’s patient-driven and reflects uncertainty yet can be quantified.”

„Some people with #LongCovid say that their later symptoms are actually worse than their initial ones. So it’s not a universal pattern of slowly getting better but lingering. It could be multiple mechanisms not just one. There’s power in numbers. So #CountLongCovid to study it.“ Nishreen Alwan

Kto je ohrozený vznikom dlhodobého Covid a prečo? 

Dnes už celkom dobre vieme, kto má vyššie riziko úmrtia na covid, ale nevieme, kto má riziko prolongovaného pribehu. Profesor Tim Spector preukázal výskumom na enormne veľkých dátach (4 milióny ľudí),  že prediktorom dlhodobého priebehu sú  nasledujúce príznaky počas prvého týždňa choroby: ťažkosti s dýchaním, kašeľ, bolesti hlavy, gastrointestinálne ťažkosti a chrapľavý hlas. Horúčka nemá špecifickú koreláciu. (11) 

 

Výskum

ISARIC spustil longitudinálnu observačnú prospektívnu multicentrickú štúdiu, zameranú na zistenie prevalencie a rizikových faktorov pre dlhodobé zdravotné a psychosociálne následky COVID-19 (14) 

Ďalšia štúdia Coverscan, je zameraná na zistenie prevalencie a stupňa poškodenia jednotlivých orgánov, pomocou laboratórnych vyšetrení a MRI pľúc, srdca, obličiek, pečene, pankreasu a sleziny. (15)

PHOSP-COVID – Post-hospitalization COVID19 study, je konzorcium  výskumníkov a klinických pracovníkov, so zameraním na porozumenie a zlepšenie dlhodobých následkov ochorenia, u hospitalizovaných pacientov s potvrdeným alebo suspektným COVID-19. (16)  

Žiaľ žiadna z nich sa netýka osôb s dlhodobým Covid v komunite, kde najvýraznejšie chýba uznanie existencie tohoto ochorenia.  

“I’m depressed because I’ve been sick for four months, nobody seems to be listening to me, and no one seems to know what’s the problem.”

Čo s long-haulerom v ambulancii?

Kým prebiehajú výskumy, terapeutické pokusy antivirotikami, imunosupresívami a inými látkami, pacienti potrebujú odpovede už teraz. British Medical Journal zverejnil postupy pre menežment: Management of post-acute covid-19 in primary care (2) Menežment pacienta by mal byť pragmatický, liečba symptomatická, s dôrazom na holistickú podporu a vyvarovanie sa nadmernému vyšetrovaniu.  

Rozsah laboratórnych vyšetrení závisí od stavu pacienta, zvyčajne krvný obraz, CRP, feritín, troponín, D-diméry, kontrolný RTG hrudníka po 12 týždňoch. Pacienti napriek symptomatike majú väčšinou normálne laboratórne parametre, minimum má patologický nález na RTG alebo reštrikčnú poruchu na spirometrickom vyšetrení. (6)

U väčšiny pacientov nie je potrebné vyšetrenie u špecialistu. Zvyčajne je možné očakávať postupné, aj keď protrahované zlepšenie únavy a dýchavičnosti. Pacient musí spoznať svoje limity,  stanovovať si dosiahnuteľné ciele. Odporúča sa len mierna fyzická aktivita, pri návrate do zamestnania je vhodné dohodnúť postupné fázy. Vhodné sú dychové cvičenia, sledovanie pulzným oxymetrom v domácom prostredí, pri hodnotách pod 96% je potrebné ak nie je kontraindikácia záťažové vyšetrenie. V kontexte normálneho nálezu a absencii desaturácie pri námahe je saturácia nad 96% dostatočná.

Špecializované vyšetrenia je potrebné realizovať v prípade zhoršenia symptómov, príp. objavenia sa nových.

Najdôležitejšie je uznať pacientove ťažkosti. Pri zistení, že to ”nie je len v hlave”, že podobný priebeh má aj množstvo iných ľudí, pocíti úľavu. Možné je zapojiť sa do podporných skupín, ako aj vyplniť dotazník, napríklad Patient led survey UCL, patientresearchcovid19.com/survey2/.

 

Záver

Monitorovanie výskytu dlhodobého Covid je dôležité pre pochopenie pandémie a plánovanie opatrení. Je potrebné, aby vlády monitorovali, kto a uzdravil z COVID19 a kto nie. Ideálne pomocou jednoduchej otázky po 4 týždňoch od vzniku symptómov alebo testovania: Vrátili ste sa k pôvodnému zdraviu? 

Spoločnosť má právo poznať veľkosť problému. #CountLongCovid.

 

 1. Report: What Does COVID-19 Recovery Actually Look Like? – Patient Led Research.patientresearchcovid19.com
 2. BMJ Guidelines, Management of post-acute covid-19 in primary care, BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3026 (Published 11 August 2020, Cite this as: BMJ 2020;370:m3026
 3. COVID-19: long-term health effects – GOV.UK, https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-long-term-health-effects/covid-19-long-term-health-effects Published 7 September 2020
 4. Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network — United States, March-June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep2020;69:993-8. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm. doi:10.15585/mmwr.mm6930e1 pmid:32730238C
 5. Care Dependency in Non-Hospitalized Patients with COVID-19, https://www.mdpi.com/2077-0383/9/9/2946
 6. Patient outcomes after hospitalisation with COVID-19 and implications for follow-up; results from a prospective UK cohort. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.12.20173526v1
 7. Long-term immunological health consequences of COVID-19, https://www.immunology.org/sites/default/files/BSI_Briefing_Note_August_2020_FINAL.pdf
 8. Surveillance is underestimating the burden of the COVID-19 pandemic, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31823-7/fulltext
 9. A negative COVID-19 test does not mean recovery, https://www.nature.com/articles/d41586-020-02335-z?fbclid=IwAR3_vj5B4kYBuYVevWCShAcumDevm6462CdtYrBJQI1F7b665PHQbWtLYn4
 10. Long-term consequences of COVID-19: research needs.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30701-5/fulltext.

11. Long covid: How to define it and how to manage it, BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3489 (Published 07 September 2020), Cite this as: BMJ 2020;370:m3489

12.Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2768916

13. Cardiovascular Magnetic Resonance Findings in Competitive Athletes Recovering From COVID-19 Infection, https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2770645

14. ISARIC Global COVID-19 Long term follow up study, https://isaric.tghn.org/CCP/isaric-global-covid-19-long-term-follow-study/?fbclid=IwAR3NzAvRx3OM0T32HtrbSzAkv7pceJ-qOnP9bDn4nqQEIEEJkkXzAmYDZ18

15. COVERSCAN, https://coverscan.com

16. PHOSP-COVID: Home, https://www.phosp.org 

 

 


abbie-bernet-y8OPPvo_5mU-unsplash-1200x800.jpg

V krajinách, kde covid prepukol intenzívne, množstvo pacientov pociťuje niekoľko mesiacov trvajúce ťažkosti (10-20% z diagnostikovaných). Nazývajú sa COVID long-haulers.

V USA trpí dlhou formou COVID približne tretina diagnostikovaných pacientov, v UK ich je odhadom 500 000.  Veľa z nich je v tzv. šedej zóne, keď sa v úvode ochorenia nedostali ani na testy.

Ako sa tzv. long COVID prejavuje a lieči?

Typické je, že pacienti prekonali ľahší respiroinfekt začiatkom marca, pociťovali veľmi intenzívnu únavu a doteraz u nich pretvávajú ťažkosti s dýchaním, extrémna slabosť, neurologické komplikácie, poruchy rytmu a pod. Nie sú schopní pôvodnej pracovnej alebo športovej aktivity. Pri námahe sa ťažkosti opatovne zhoršujú. Laboratórne a zobrazovacie metódy občas preukážu patológiu, občas nie. Mnoho z nich už pochybuje o sebe samých, ich partneri, zamestnávatelia, lekári ich podozrievajú z hypochondrie. Nejedná sa len o čisto únavový syndróm. Terapia nie je zatiaľ žiadna, len oddych.

Vyskytli sa prípady dlhodobého COVID na Slovensku?

Na Slovensku, kde sme nemali až taký výrazný počet potvrdených infekcií, sa na túto možnosť zatiaľ nemyslí. Chronické ťažkosti lekári pripisujú únave, depresii, hypochodrii, mononukleóze a iným infekčným chorobám (na základe pretrvávania pozitivity protilátok).

V Anglicku a USA sa tejto problematike začínajú intenzívne venovať odborníci z imunológie, kardiológie, infektológie, neurológie. Vznikajú podporné FB skupiny, zriaďujú sa ambulancie pre post-covidových pacientov. Nie je jasné, či sa jedná o pretrvávanie vírusu v organizme, o patologickú imunitnú reakciu, uvažuje sa o cytokínovej, bradykinínovej búrke. dysautonómii.

Momentálne je dôležité takto trpiacim ľuďom vysvetliť, že nie sú sami. Preto veľmi oceňujem, že aj na Slovensku vznikla FB skupina Long COVID.

Photo by Abbie Bernet on Unsplash


victor-he-px9z5Zijwo8-unsplash-1200x797.jpg

English

From 6.7.2020 all foreign nationals entering Slovak Republic

 • are oblidged to register at regional Public Health Authority (úrad verejného zdravotníctva), which will provide information and organize test for COVID-19
 • are oblidged to self-isolate at home (including all persons living in the same household) until negative RT- PCR COVID-19 test result. Test must be performed not sooner than 5 days of self-isolation.

Contacts – regional Public Health Authorities here.

Exceptions

Child under 3 years

Transit up to 8 hours (without stop except refueling)

Entrance and leaving exams, including one accompanying person, supposed to have negative RT-PCR test valid for 96 days

Urgent care for realtive (suppodes to have medical report and negative RT-PCR test valid for 96 days)

More info

Safe countries

Australia, Belgium, Cyprus, Czech republic, China, Denmark, Estonia, Faroe islands, Finland, France, Greece, Croatia, Holland, Ireland, Island, Japan, Korea, Lichtenstein, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Monaco, Germany,  Norway, New Zealand, Poland, Austria, Slovenia, Spain, Switzerland, Italy

 

Slovak

Karanténa

Osoby vstupujúce na územie SR od 6.7.2020 prichádzajúce z rizikovej krajiny

– sú povinné sa prihlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa a zmenežuje testovanie na COVID-19.

– je im nariadená izolácia v domácom prostredí /aj osobám žijúcim v spoločnej domácnosti/ do negatívneho RT- PCR testu  na COVID-19. Testu sa musia podrobiť najskôr na 5. deň izolácie.

Kontakty na RÚVZ a informácie o domácej karanténe tu.

 

Výnimky

Dieťa do 3 rokov

Tranzit do 8 hodín (bez zastavenia, okrem tankovania)

Vstup za účelom skúšok, zápisu do školy, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby –  povinné sa preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším jako 96h na hraniciach

Vstup za účelom neodkladnej starostlivosti

Podrobnosti tu.

 

Bezpečné krajiny:

 • Austrálske společenstvo
 • Belgické kráľovstvo
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva)
 • Fínska republika
 • Francúzska republika
 • Grécka republika
 • Chorvátska republika
 • Holandsko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Španielske kráľovstvo
 • Švajčiarska konfederácia
 • Talianska republika

Photo by Victor He on Unsplash


frank-vessia-EoThx95bYPg-unsplash-1200x800.jpg

Vážení cestovatelia,

kvôli prebiehajúcej epidémii sa cesta do Číny neodporúča,

pripájame text v pôvodnom znení so súhnom všetkých cestovných obmedzení.

Travel Restrictions and Internal Disruptions

According to WHO, more than 70 countries have now implemented some form of travel restriction. Different types of travel restrictions are in effect:

Major International Airlines Still Serving China (mostly reduced frequency): Aeroflot, AirAsia, Air China, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, EVA Air, Hainan Airlines, Japan Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Pakistan International Airlines, SilkAir, Singapore Airlines, SriLankan Airlines, Thai Airways, Thai Lion Air

No Flights from Wuhan: Wuhan Airport is closed to all scheduled international and domestic flights.

No Flights from China: Indonesia, Israel, Italy, Kazakhstan, Northern Mariana Islands, Palau (no flights from China, Hong Kong, or Macau), Russia (except for Aeroflot flights), Vietnam

Land Borders with China Closed: Burma (Myanmar), Kyrgyzstan, Mongolia, North Korea, Russia (entire land border with China, except for the portion between Altai Republic and Nei Mongol Autonomous Region [Mongolia]); high speed rails, bus services, and ferry services are suspended, and all but 2 border crossings are closed in Hong Kong.

No Travelers from Hubei Province: Brunei (excluding its residents), Hong Kong, Japan (including visitors in the past 14 days), Macau, Malaysia (also applies to travelers who have been to Zhejiang and Jiangsu provinces), Philippines, South Korea (including visitors in the past 14 days)

No Travelers from China: Foreign nationals who have visited China within the past 14 days are banned from entry into Antigua and Barbuda, Australia, Fiji, Gabon, Grenada, India, Israel, Maldives, Mauritius, New Zealand, Saint Lucia, Singapore, U.S., and Vietnam. Exceptions may include immediate family of citizens and permanent residents who, along with citizens, may be subject to a 14-day mandatory quarantine (if coming from Hubei Province) or enhanced screening and self-quarantine (if coming from elsewhere in China). Foreign nationals who have visited China, Hong Kong, or Macau within the past 14 days are banned from entry into Taiwan. Foreign nationals who have visited China, Hong Kong, Macau, or Taiwan within the past 14 days are banned from entry into the Philippines. Additionally, Belize, Cook Islands, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Indonesia, Iraq (passengers arriving at Basra International Airport), Micronesia, Saudi Arabia, and Trinidad and Tobago have banned all travelers coming from China in the past 14 days. Marshall Islands and Samoa have banned travelers coming from COVID-19–affected countries in the past 14 days.

No Entry without Medical Certificate – French Polynesia: Travelers arriving from Asia via Japan or New Zealand require a medical clearance attesting to the good health of the traveler for entry into French Polynesia. Samoa: Travelers originating from or transiting through China, Hong Kong, Japan, Macau, Singapore, or Thailand must spend at least 14 days in self-quarantine in a country that is free of COVID-19; this must be their final stop before traveling to Samoa. A medical/examination clearance must be issued within 3 days prior to arrival. All travelers originating from or transiting through the following locations require a medical examination/clearance issued within 3 days prior to arrival and the clearance certificate must be presented at airline check-in to receive the boarding pass: Australia, Canada, France, Germany, Malaysia, South Korea, Taiwan, United Arab Emirates, U.S. (California State), Vietnam. Tonga: Travelers originating from or transiting through China must spend at least 14 days in a country that is free of COVID-19. A medical clearance must be issued within 3 days prior to arrival. This does not apply to Tonga nationals, permanent residents, or their immediate families. Vanuatu: Travelers originating from mainland China, Hong Kong, Macau, or Taiwan must spend at least 14 days outside of the aforementioned countries. A medical clearance stating they are free of any respiratory illness is required for entry. Persons with respiratory illness must present a clearance stating they tested negative for SARS-CoV-2 at a WHO reference laboratory.

Internal Travel Restrictions in China: Restrictions on movement exist throughout the country, especially in Chongqing, Zhejiang, Anhui, and Heilongjiang provinces. Most public transportation has been suspended, and many intercity roads are closed. An estimated 54 million persons are quarantined inside this „cordon sanitaire.“ Interprovince shuttle buses in major areas have stopped. Much of the country has also closed bars, restaurants, shops, businesses, schools, and museums, as well as many major tourist attractions. China has stopped all inbound and outbound tour groups but not individual travel. Following the extended Lunar New Year holiday, workers in China (excluding Hubei Province) are now returning to workplaces in major cities; many workplaces remain closed, and others are allowing employees to work from home. Visitors from Hubei Province will be actively monitored for 14 days in Haikou, Hainan Province.

Internal Restrictions in Hong Kong: Schools will remain suspended until at least March 2. Hong Kong officials have recommended select businesses (including cinemas, karaoke rooms, education centers, and clubhouses) to close for 14 days as of February 11.

Internal Restrictions in Singapore: Singapore is currently under the Disease Outbreak Response System Condition (DORSCON) Orange, which introduces business continuity plans, daily health checks at the workplace, cancellations of or additional precautions for large-scale events, temperature screening at hospitals, suspended school activities, and limited visits to preschools and eldercare services. Singapore’s Ministry of Health (MOH) also requested all public hospital staff to limit their work to 1 hospital.

Zdroj Travax, 12. február 2020

Photo by Frank Vessia on Unsplash

 

 


jeshoots-com-mSESwdMZr-A-unsplash-1200x800.jpg

Vážení cestovatelia,

aj keď sa v súčasnosti cesta do Číny neodporúča, pozrite si kde a aké kontroly a prípadná karanténa alebo sledovanie v domácom prostredí, na Vás čakajú po návrate.

Pripájam celý text v pôvodnom znení:

Entry/Exit Procedures

Screening

In a reversal of long-standing policy, WHO now recommends that all countries implement temperature screening at points of entry for passengers arriving from COVID-19–affected countries. Screening should be accompanied by dissemination of risk-communication messages at points of entry to later capture asymptomatic persons who are in the incubation phase.

Despite exit screening beginning in early January at 3 major rail stations in Wuhan and at Wuhan International Airport (until cessation of international flights on January 23) and at all international airports in China for several weeks.

Entry screening using questionnaires, fever screening, thermal scanning, or visual inspection at international ports of entry in almost all countries is now in place as stated above. In most cases, anyone with fever and respiratory symptoms who has been to China in the past 14 days will be detained and isolated or placed in self-isolation. Anyone without symptoms but with travel to China in the past 14 days may be placed in quarantine or self-quarantine depending on where in China exposures may have taken place. Additional information is provided for the following countries:

Australia: All passengers who are Australian citizens, permanent residents, or immediate family of citizens who have been in China in the past 14 days, arriving at all points of entry, will undergo additional screening.

Canada: All international passengers who have been in Hubei Province, arriving at Toronto Pearson International Airport, Montreal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, and Vancouver International Airport, will undergo additional screening, such as temperature checks and questionnaires; travelers not showing signs or symptoms of illness will receive a handout advising them to follow up with their health care provider.

U.K.: All passengers on direct flights from China arriving at Heathrow International Airport are subject to monitoring.

U.S.: All passengers who are U.S. citizens, permanent residents, or immediate family of citizens who have been in China in the past 14 days, arriving at 11 points of entry (including Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, John F. Kennedy International Airport, Los Angeles International Airport, O’Hare International Airport, and San Francisco International Airport), will undergo additional screening.

Asymptomatic Arrivals

Additionally, many countries have begun instituting management procedures for asymptomatic arrivals (possibly exposed in the past 14 days) from Hubei Province and elsewhere in China, ranging from self-monitoring to mandatory quarantine. Information is provided for the following countries:

Australia: Arrivals from anywhere in China should self-quarantine and self-monitor for 14 days.

France: Arrivals from Hubei Province will be subject to mandatory quarantine in a government-designated location for 14 days; those from elsewhere in China should self-monitor.

Hong Kong: Arrivals from anywhere in China will be subject to mandatory quarantine in a government-designated location for 14 days; those exempt include select government officials, flight and cruise-ship crew members, and cross-boundary drivers.

Japan: Arrivals from Hubei Province should self-quarantine and self-monitor for 14 days; no protocol is in place for those from elsewhere in China.

Singapore: Arrivals from Hubei Province will be subject to mandatory quarantine in a government-designated location for 14 days; those from elsewhere in China should self-quarantine and self-monitor for 14 days.

Taiwan: Arrivals from anywhere in China, Hong Kong, and Macau should self-quarantine for 14 days.

U.K.: Arrivals from Hubei Province should self-quarantine for 14 days. Arrivals from elsewhere in China as well as from Thailand, Japan, South Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, or Macau who develop symptoms of cough or fever or shortness of breath within 14 days should self-isolate at that time and contact public health authorities.

U.S.: Arrivals from Hubei Province will be subject to mandatory quarantine or self-quarantine and active monitoring for 14 days; those from elsewhere in China should self-quarantine and self-monitor with public health supervision.

Travel Advisories

The following countries and/or organizations, among others, have published travel recommendations:

Avoid All Travel to Hubei Province: Canada, China (see below), France, Germany, Japan, Singapore, U.K.

Avoid All Travel to China: Australia, India, New Zealand, U.S. State Department

Avoid Nonessential Travel to China: Canada, France, Germany, Japan, Singapore, Spain, U.S. CDC, U.K.

No Advisory: WHO

 

Zdroj: 12. február, 2020, Travax

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash


ani-kolleshi-vu-DaZVeny0-unsplash-1200x717.jpg

Vážení klienti,

keďže sa u nás stretávate z rôznych kútov sveta, a dbáme o Vaše zdravie, chceli by sme Vás požiadať  –

ak prichádzate z Číny alebo ste boli počas posledných 14 dní na medzinárodnom letisku v Ázii, a

 • nemáte žiadne príznaky, aby ste si nasadili masku (poskytneme Vám ju na recepcii)
 • máte príznaky chrípky, prosím odložte vyšetrenie u nás kým nepominú, minimalizujte kontakt s ostatnými ľuďmi, informujte sa o ďalšom postupe na infolinke UVZ tel.č. 0917 222 682

 

Ďakujeme

Vaša

Travel Health Clinic

Photo by Ani Kolleshi on Unsplash


tore-f-9OEDisIbOUM-unsplash-1-1200x800.jpg

Aktuálna situácia

Včera zvýšilo CDC varovanie pre cestovateľov na 2. stupeň. Infekcia sa v Číne rozšírila do Pekingu, Šanghaja a Guangdong, ale aj za hranice Číny – do Thajska, Japonska, Južnej Kórei, a USA. Pravdepodobne bude počet nakazených v týchto krajinách ešte stúpať. Takisto sú obavy zo zvýšenia šírenia nákazy kvôli príchodu Nového lunárneho roku 25.1.2020.

Miera nákazlivosti sa odborníkom javí podobná ako pri SARS. Nakoľko v súčasnosti prebieha v Číne aj epidémia chrípky A, nie je možné vylúčiť ďalšiu mutáciu vírusu.

Mortalita ochorenia je približne 1 ku 50.  Doteraz bolo hlásených 470 nakazených pacientov a 9 úmrtí. Oficiálne informácie sa nemusia stotožňovať s aktuálnou situáciou, aj bez snahy skresľovať fakty.

 

Vírus

Nový Wuhan koronavírus patrí k typu B/ Sarbecovirus alebo betacoronavirus. geneticky je tento nový Wuhan vírus najbližšie SARS podobnému vírusu u netopierov (bat_SL_Cov in the plot), fylogeneticky majú spoločných predkov.

Rady pre cestovateľov

V ideálnom prípade je vhodné cestu do Číny, najmä do Wuhan odložiť, kým sa veci nevyjasnia.  Ak to možné nie je, je vhodné vyhýbať sa trhom, kde predávajú hydinu, používať na exponovaných miestach masku (letiská, železničné stanice, zdravotnícke zariadenia..) Často si umývať a dezinfikovať ruky.

Photo by Tore F on Unsplash

 


MOP.jpg

Kto mi ho vystaví?

Medzinárodný očkovací preukaz (International certificate of vaccination) vydávajú inštitúcie registrované v Svetovej zdravotníckej organizácii. 

Preto povinné očkovania, ako napríklad proti žltej horúčke, absolvujte v ambulancii cestovnej medicíny, ktorá Vám ho môže vystaviť.

Má medzinárodnú platnosť, a pri vstupe do niektorých krajín ste povinní sa ním preukázať. Pre prípadné kontroly ho cestovateľ má nosiť spolu s pasom. 

 

Ktoré vakcíny sú povinné?

Najdôležitejšou časťou očkovacieho preukazu je potvrdenie očkovania proti žltej horúčke, ďalej proti poliomyelitíde pri ceste dlhšej ako 3 mesiace do krajín s aktívnym prenosom tejto choroby. 

Ďalej je potrebné mať zaznamenané očkovanie tetravalentnou vakcínou proti meningitíde pri ceste do saudskej Arábie.

Takisto sa do Medzinárodného očkovacieho preukazu vpisujú aj nepovinné očkovania. 

 

Dokedy mi preukaz platí?

Pri očkovaní proti žltej horúčke má preukaz platnosť doživotne. Pri očkovaní proti meningokokom po dobu 3 roky.

 

Čo ak ho stratím?

V prípade straty Medzinárodného očkovacieho preukazu Vám vystavíme na našej Travel Health Clinic alebo na pracovisku, kde ste sa predtým očkovali, na základe zdravotnej dokumentácie nový. Ak nie je možné záznam o očkovaní dohľadať, je potrebné sa preočkovať znova.


sergey-pesterev-wdMWMHXUpsc-unsplash-1200x803.jpg

Proti žltej horúčke sa očkuje vakcínou, ktorá obsahuje oslabený vírus. Podáva sa podkožne. Je vysoko účinná, takmer na 100%. 

Očkovanie sa odporúča všetkým osobám žijúcim v endemickej oblasti žltej horúčky. Očkovanie proti žltej horúčke  je pre cestovateľov do určitých krajín povinné a odporúčané pre cestovateľov do krajín s jej výskytom (žltá horúčka sa vyskytuje v Afrike a južnej Amerike). 

Vo všeobecnosti je podanie tejto vakcíny bezpečné, ojedinele však môže dôjsť k vzniku vážnej  neurotropickej a viscerotropickej choroby (2,4 – 1 / 100 000 podaných dávok).

Kontraindikácie

Nemôžu sa očkovať osoby s ťažkou poruchou imunity a osoby so závažnou alergiou na vajíčka, ani deti do 6 mesiacov. Vo veku 6-8 mesiacov očkovanie proti žltej zimnici podáva len v prípade vysokého rizika počas epidémie. 

Keďže sa jedná o živú vakcínu,  u tehotných a dojčiacich žien je potrebné starostlivo zvážiť riziko a benefit očkovania.  V oblastiach s endemickým výskytom počas epidémií, benefit očkovania prevažuje riziko potenciálneho prenosu na dieťa. 

Konzultácia

Pri konzultácii na ambulancii cestovnej medicíny sa snažíme individuálne zvážiť benefit a riziko očkovania, vzhľadom na plán a dĺžku cesty, Váš zdravotný stav a vek. Pri pobyte v oblastiach s nízkym rizikom prenosu žltej horúčky sa vo všeobecnosti očkovanie zváži na základe dĺžky pobytu, rizika výraznej expozície poštípaniu komármi, ďalších ciest v budúcnosti a imunitného stavu cestovateľa. 

Preočkovanie a vystavenie preukazu

Preočkovanie nie je potrebné. Jedna dávka žltej horúčky zabezpečí doživotnú imunitu proti žltej horúčke. Jej podanie zaznamenáme do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Platným sa stáva  10 dní pred cestou. 

Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete očkovať proti žltej horúčke, vystavíme Vám dokument o kontraindikácii očkovania, ktorý platí na danú cestu a je akceptovaný vo väčšine krajín. Zároveň je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia proti poštípaniu komármi. 

Ako sa pripraviť?

Na očkovanie príďte úplne zdraví. Po očkovaní odporúčame vyvarovať sa ťažkej fyzickej aktivite po dobu 1 týždňa. Cena vakcíny proti žltej horúčke (Stamaril) je 60 eur, zahŕňa aj podanie.

Photo by Sergey Pesterev on Unsplash

 


khadija-yousaf-t1MvZ7c3EyA-unsplash

V Pakistane prebieha epidémia multirezistenej formy brušného týfusu. Varovanie 1. stupňa je vydané, nakoľko XDR infekcia nie je liečiteľná takmer žiadnymi antibiotikami ako sú napr. ampicilín, chloramfenikol, cotrimoxazol, ciprofloxacin a ceftriaxon. V niektorých prípadoch môže byť brušný týfus smrteľný.

Po návšteve Pakistanu bolo táto rezistentná forma ochorenia diagnostikovaná u cestovateľov z USA, Kanady, Dánska a Austrálie. Ročne navštevuje Pakistan približne 1,75 milióna cestovateľov.

Pakistan je 6. najľudnatejšia krajina sveta, jej počet obyvateľov presahuje 210 miliónov ľudí. 

Epidémia XDR brušného týfusu začala v meste Hyderabad, v novembri 2016. 

Odporúčanie CDC je, aby cestovatelia do južnej Ázie, vrátane Pakistanu, boli očkovaní proti tomuto ochoreniu najneskôr 2 týždne pred odchodom.

Nakoľko účinnosť vakcíny nie je 100%, cestovatelia by mali dodržiavať aj bežné preventívne opatrenia pri stravovaní. 

Salmonela typhi sa šíri kontaminovanou vodou a potravou, človek je jediným zdrojom.

Inkubační doba je 6-30 dní. Najčastejšie príznaky sú horúčka, slabosť, bolesti brucha a hlavy, kašeľ, strata chuti do jedla. Niektorí pacienti môžu mať hnačku alebo zápchu. 

Ak sa u Vás objavia príznaky počas cesty, vyhľadajte lekársku pomoc čo najskôr. Ak ochoriete po návrate, informujte lekára o Vašej ceste. Nepripravujte jedlo pre postatných. 

 

Vo svete je približne 26 miliónov prípadov brušného týfusu ročne, a  215 000 úmrtí. 


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Recent Posts

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.