Vyšetrenie cudzincov v Žiline Nová pobočka Travel Health Clinic

09/06/2020 by Peter Jozefik
3.png
Vyšetrenie cudzincov v Žiline

Vážení klienti,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 9. júna otvárame novú pobočku v ŽILINE.

Naša klinika Travel Health Clinic zabezpečuje vyšetrenia cudzincov pre potreby  cudzineckej polície v Žiline aj v Bratislave

Vieme Vám  zabezpečiť vyšetrenie  cudzincovv Žiline:

 • v rámci 1návštevy

 • všetky potrebné vyšetrenia na 1 mieste

 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom

 • hovoríme po anglicky, rusky, ukrajinsky, srbsky, arabsky, španielsky,  maďarsky

 • potvrdenie Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva

 • vysoké hodnotenie spokojnosti našich zákazníkov

Pripravili sme si pre Vás výhodnú cenu na Jún a to 150 EUR

 

Otváracie dni vyšetrenie cudzincov Žilina

Utorok a Štvrtok od 07:30-13:00

Adresa : Bratislavská 1, Žilina (vchod  Jánošíkova 277/4, Žilina)

Kontakt: 0905 742 898

Tešíme na Vás

 

Naša spoločnosť poskytuje vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície:

Vyšetrenie cudzincov Žilina
 •  bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy,
o    Vyšetrenia cudzinca realizujeme v jeden deň – proces vyšetrenie – administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG.
 • stály personál,
 • vysoko kvalifikovaní odborníci s osobným prístupom,
 • náš personál hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky,  arabsky, maďarsky, srbsky,
 • platba možná podľa Vami zvoleného spôsobu v hotovosti alebo cez terminál. Spoločnosti  fakturácia na základe rámcovej zmluvy.
 • Potvrdenie (lekársky posudok), ktoré je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám zašleme, nie je nutná opätovná návšteva,
 • lekársky posudok  vystavujeme  maximálne do 5 pracovných dní,
 • vysoká spokojnosť a pozitívna spätná väzba.
o    Hodnotenie si môžete pozrieť: RECENZIE
Pre informácie k ojednávaniu k vyšetreniu cudzinca: Objednávanie
Potrebujete viac informácii k vyšetreniu cudzinca, lekárskemu posudku? Neváhajte nás konatkovať: KONTAKT
VÝNOS
Podľa § 1 ods. 1 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38. z 12. novembra 2011, publikované v zbierke zákonov pod č. 509/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov.
Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:
Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková
Infektológ: MUDr. Shunar 
Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.
Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu
vyšetrenie cudzinca lekársky posudok

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.