Vyšetrenie cudzincov Bratislava 140 €

04/07/2023 by Peter Jozefik
ukrajincina-1-2-1200x851.jpg
Lekársky posudok, ktorý sa dokladá na cudzineckú políciu potvrdzuje,  že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Vyšetrenie cudzincov na jednom mieste.

Lekárska prehliadka cudzinca Bratislava

  • vyšetríme Vás aj bez objednania
  • všetky vyšetrenia v rámci 1 hodiny na jednom mieste
  • posudok do 5 pracovných dní
  • vyšetrujeme aj deti
  • vieme poskytnúť individuálne termíny pre väčšie skupiny
  • posudok Vám zašleme na políciu / adresu

Kedy  a kde pracujeme? 

Vyšetrenie cudzincov realizujeme  každý pracovný deň do 07:30-12:00 adresa Tehelná 26, Bratislava 4. poschodie dvere 450

Ako sa objednať?  

Ideálne je objednať sa vopred mailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort. Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa tak vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Pri registrácii vopred prosíme poslať na email: info@thclinic.sk, identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu, preferovaný dátum kedy potrebujete vyšetrenie.

 

Aká je cena je  za vyšetrenie cudzinca? 

Študenti : 140 €

Normálna cena 150 €

 

Čo si treba priniesť v deň vyšetrenia? 

Treba priniesť platný cestovný pas,  vzorku stolice a moču. Skúmavky sú voľne dostupné v každej lekárni.

Kontakt: 

Email: info@thclinic.sk

Telefón :  +421 905 742 898

VÝNOS

Podľa § 1 ods. 1 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38. z 12. novembra 2011, publikované v zbierke zákonov pod č. 509/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu (ďalej len „pracovisko“) na základe lekárskej prehliadky, ktorej rozsah je uvedený v prílohe. Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanovuje príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov.

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
  • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

vyšetrenie cudzinca lekársky posudok

 

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.