Na Slovensku sa prvýkrát od roku 2016 vyskytla besnota.

24/10/2022 by Peter Jozefik
Minimalist-Website-Launch-Computer-Mockup-Instagram-Post.jpg

Na Slovensku sa prvýkrát od roku 2016 vyskytla besnota. Veterinárny ústav Zvolen ju potvrdil u zastreleného jazveca v obci Jabloň (okres Humenné). Pre TASR to priblížil vedúci odboru zdravia a ochrany zvierat Martin Chudý zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Nevylúčil výskyt ďalších besných zvierat.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné za ohnisko nákazy vymedzila katastrálne územie obce Jabloň.

Zároveň vymedzila pásmo pozorovania, ktoré zahrňuje katastrálne územia obcí: Koškovce, Dedačov, Hankovce, Maškovce, Adidovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Vyšný Hrušov, Rovné, Zubné, Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Rokytov p/Humennom, Zbojné, Zbudské Dlhé, Hrabovec n/Laborcom, Brestov n/Laborcom, Radvaň n/Laborcom, Zbudská Belá, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Volica, Slovenské Krivé.

Pre uvedené obce, poľovné združenia pôsobiace v katastrálnych územiach týchto obcí a vlastníkom/držiteľom hospodárskych zvierat v ohnisku a zóne pozorovania boli uložené opatrenia podľa platného Národného programu eradikácie besnoty . Súčasťou programu sú aj informácie o právnom podklade programu, vymedzenie pojmov, poučenie o chorobe, diagnostika, diagnostika, systém hlásenia choroby, kontrolné mechanizmy, premiestňovanie zvierat vnímavých druhov, kompenzácie pri ozdravovaní, monitoring a prevencia, stratégia ozdravovania od besnoty v Slovenskej republike, opatrenia pri výskyte choroby, dezinfekcia, zrušenie nariadených opatrení, vakcinácia proti besnote, povinnosť a pravidlá vyšetrení zdravotného stavu zvierat, ktoré poranili človeka alebo zviera.“

Nakoľko ide o nebezpečnú zoonózu žiada ŠVPS SR  odbornú a laickú verejnosť o bdelosť a ostražitosť sledovanie pri sledovaní neobvyklých zmien správania domácich a voľne žijúcich zvierat, nedotýkať sa zvierat, ktoré nepoznáte resp. sú voľne žijúce. V prípade akýchkoľvek podozrení/ pochybností je nevyhnutné kontaktovať úradných príp. súkromných veterinárnych lekárov, starostov obcí alebo poľovné združenia.

Často sa stáva, že zviera poraní človeka. V takýchto prípadoch poranenia človeka zvieraťom je potrebné, aby vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval ho o tom, čo sa stalo lekára, ktorý nariadi ďalší postup.

 

zdroj. ŠVPS SR

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.