Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Title:

Description:

Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Objednávanie vyšetrenie cudzinca 

Vyšetrenie cudzinca pre cudzineckú políciu Lekársky posudok

 

Vyšetríme Vás  aj BEZ OBJEDNANIA 

 

Klient môže prísť na vyšetrenie cudzinca, ktorýkoľvek pracovný deň od 07:30 -12:00. Lekársky posudok je vystavený do 5 pracovných dní.

 

Adresa: Tehelná 26, Bratislava 4. poschodie, dvere 450

Jánošíková 4, Žilina – potrebné sa vopred objednať

 

Vhodné je poslať na email: info@thclinic.sk identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu.  Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Najkomfortnejšie pre klienta je objednať sa dopredu emailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort. Lekársky posudok vystavujeme maximálne do 5 pracovných dní.

Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Kontaktujte nás: KONTAKT

Cenník: CENNÍK CUDZINCI

—-

Výklad zákona

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.
  • Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.
  • Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.
  • Ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Pre viac informácii:

Zaslanie potvrdenia o absolvovaní vyšetrenia cudzokrajných chorvôb

Vyšetrenie cudzinca lekársky posudok / Prečo práve my?

VYŠETRENIE CUDZINCA

Kľúčové slová: Vyšetrenie cudzinca, Lekársky posudok, cudzinec, polícia, obejdnávanie

Vyšetrnie cudzinca / lekárksy posudok/ cudzinecká políia /cudzinec Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Vyšetrenie cudzinca Objednávanie Lekársky posudok

Category
Cudzinci, Objednávanie
Rok
2019
Mesiac
05
Deň
12

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.