Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Title:

Description:

Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Objednávanie vyšetrenie cudzinca 

Vyšetrenie cudzinca pre cudzineckú políciu Lekársky posudok

 

Vyšetríme Vás  aj BEZ OBJEDNANIA 

 

Klient môže prísť na vyšetrenie cudzinca, ktorýkoľvek pracovný deň od 07:30 -12:00. Lekársky posudok je vystavený do 5 pracovných dní.

 

Adresa: Tehelná 26, Bratislava 4. poschodie, dvere 450

Jánošíková 4, Žilina – potrebné sa vopred objednať

 

Vhodné je poslať na email: info@thclinic.sk identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu.  Všetky podklady k realizovanému vyšetreniu  Vám nachystáme a Vy sa vyhnete čakaniu na registráciu vyšetrenia cudzinca.

Najkomfortnejšie pre klienta je objednať sa dopredu emailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort. Lekársky posudok vystavujeme maximálne do 5 pracovných dní.

Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Kontaktujte nás: KONTAKT

Cenník: CENNÍK CUDZINCI

—-

Výklad zákona

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.
  • Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.
  • Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.
  • Ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

Naše pracovisko plne spĺňa všetky náležitosti na vyšetrenie cudzinca a vydávania lekárskych posudkov, spĺňa personálne zastúpenie  garantov:

Tropická medicína: Doc. MUDr. Dobrodenková

Infektológ: MUDr. Shunar 

Pre viac informácii:

Zaslanie potvrdenia o absolvovaní vyšetrenia cudzokrajných chorvôb

Vyšetrenie cudzinca lekársky posudok / Prečo práve my?

VYŠETRENIE CUDZINCA

Kľúčové slová: Vyšetrenie cudzinca, Lekársky posudok, cudzinec, polícia, obejdnávanie

Vyšetrnie cudzinca / lekárksy posudok/ cudzinecká políia /cudzinec Objednávanie Vyšetrenie cudzinca

Vyšetrenie cudzinca Objednávanie Lekársky posudok

Category
Cudzinci, Objednávanie
Rok
2019
Mesiac
05
Deň
12

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.