Zaslanie potvrdenia o absolvovaní vyšetrenia cudzokrajných chorvôb

http://thclinic.sk/wp-content/uploads/2015/09/unnamed.jpg

Zaslanie potvrdenia o absolvovaní vyšetrenia cudzokrajných chorvôb

Title:

Description:

unnamed.jpg

Zaslanie potvrdenia o absolvovaní vyšetrenia cudzokrajných chorvôb

Zaslanie potvrdenia o absolvovaní vyšetrenia cudzokrajných chorôb/ Sending confirmation of passing an examination of imported diseases/Отправка подтверждения о сдаче экзамена на иностранные заболевания.

Výsledky vyšetrení Vám môžeme zaslať na Vašu domácu adresu alebo priamo na Vami určené Oddelenie Cudzineckej polície PZ, v rámci celej Slovenskej republiky

We can send you the results of the investigation to your home address or directly to your designated Foreign Police Department, within the whole of the Slovak Republic

Мы можем выслать вам результаты расследования по вашему домашнему адресу или напрямую в ваше назначенное отделение полиции по делам иностранцев на всей территории Словацкой Республики.

Kto musí dokladať lekársky posudok?

Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá  štátnemu  príslušníkovi  tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt  odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

 

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

 

  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
  • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu

 

V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

Category
Gallery, Image
Year
2019
Location
Bratislava
Material
Wood

Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.