ČASTÉ OTÁZKY

  • Kedy požiadať o predĺženie lehoty?
Kedy požiadať o predĺženie lehoty?


Každý cudzinec má povinnosť do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doložiť oddeleniu cudzineckej polície lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Takýto posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

Čo ak cudzinec tento termín nestíha?

Zákon umožňuje cudzincovi požiadať o predlženie lehoty.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Ak máte vážne dôvody a nestíhate doložiť lekárky posudok, treba požiadať o predĺženie lehoty.

My Vás vyšetríme aj bez objednania. Nenechávajte si povinnosti na posledný deň.


  • Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?
Do kedy treba doložiť lekársky posudok na cudzineckú políciu?

Ak je prechodný pobyt udelený, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelení cudzineckej polície odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať  v našom medicínskom zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.


  • Prečo cudzinec musí predkladať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie?
Prečo cudzinec musí predkladať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie?

Každý štátny príslušník z tretej krajiny, ktorý mal udelený  prechodný pobyt (povolenie na pobyt),  je povinný do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte na oddelenie cudzineckej polície priniesť doklad o zdravotnej prehliadke potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných slovenských zdravotníckych zariadeniach. V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Zákon o pobyte cudzincov zároveň ustanovuje výnimky z tejto povinnosti a to pre nasledujúce prípady:

  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
  • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu
  • V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore infektológia v zariadení Travel Health Clinic, Tehelná 26, 831 03 Bratislava

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie je možné odovzdať osobne na príslušnej cudzineckej polície, alebo zaslať prostredníctvom pošty.


  • Objednávanie
Objednávanie

Klient sa objednávať nemusí.

Klient môže prísť na vyšetrenie, ktorýkoľvek deň od 07:30 -12:30.

Vhodné je poslať na email: info@thclinic.sk identifikačné údaje: Meno Priezvisko, dátum narodenia, národnosť, číslo pasu,  aby sme pripravili všetky podklady k realizovanému vyšetreniu a vyhli sa zbytočnému čakaniu.

Najkomfortnejšie pre klienta je objednať sa dopredu emailom alebo telefonicky, aby sme mu zabezpečili úplný komfort.


Motto

Passion for travel medicine comes from passion to travel.

Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.